Kisah.web.id

Kisah-kisah teladan dari Nabi dan Rosul, sahabat-sahabat Rosulullah saw, tabi’in, tabi’ut tabi’in, serta imam dan orang-orang sholeh pada akhir jaman yang mengikuti jejak Rosulullah saw. berdasar Al Qur’an dan As Sunnah

Ad Unit (Iklan) BIG

Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi

Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi

kisah.web.id – Beliau adalah Syaikh Salafi, pengikut Atsar dan penulis banyak buku-buku Islam dan pentahqiq, Ali bin Hasan binAli bin `Abdil Hamid Al-Yafi, sebuah nisbat pada tempat asal beliau (Jaffa, di barat daya Palestina), Al-Halabi, nisbat beliau (kepada Aleppo, Syria), Al-Urduni, nisbat pada tempat keluarganya berhijrah (Yordania).

Beliau dilahirkan di kota Zarqa, Yordania pada 29 Jumadil Tsani, 1380H

Ayah dan kakek beliau bermigrasi ke Yordania dari Jaffa, Palestina pada tahun 1368H (1948M) karena perang yang dilancarkan Yahudi, semoga Allah melaknati mereka.

Masa kecil beliau, menuntut ilmu dan guru beliau:Beliau mulai mencari ilmu ketika berusia 20 tahun lebih sedikit. Guru beliau yang paling masyhur adalah ulama besar, Ahli Hadits, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (rahimahullah), kemudianulama ahli sastra, Syaikh Abdul Wadud Az-Zarari (rahimahullah), danulama lainnya.

Beliau bertemu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani pada akhir 1977 di Yordania. Beliau belajar “Ishkaalaat Al-Baa’ith al-Hatheeth” kepada Syaikh Al-Albani pada 1981, dan kitab-kitab lainnya mengenai hadits dan ilmu hadits.

Beliau memiliki ijazah (pengakuan) dalam bidang agama secara umum dan hadits secara khususnya, dari beberapa ulama seperti Syaikh Badiuddin As-Sindi (rahimahullah), Syaikh Muhammad Asy-Syanqithi (rahumahullah) dan lainnya.

Pujian `ulama untuk beliau:

Banyak ulama yang memuji beliau, seperti:Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (rahimahullah), ketika membongkar fitnah musuh sunnah, HasanAbdul Manaan pada kitabnya As-Shohihah (2/720), berkata:

“Dan lebih lanjut untuk membongkar kesalahan ucapannya dalam menyatakan semua hadits ini lemah – hal ini membutuhkan sebuah kitab yang ditulis khusus untuk tujuan itu. Namun waktuku tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan seperti ini, jadi mungkin salah satu saudara kami yang kuat dalam ilmu ini dapat melakukan pekerjaan ini, seperti saudara `Ali al-Halabi.”

Juga pada muqoddimah kitab “At-Ta’aliqaat ar-Raddiyyah ala ar-Rawdatun-Nadiyyah” dan “Adaab Az-Zafaaf”, dicetak oleh Al-Maktabah Al-Islaamiyyah, dan juga kitab beliau “An-Nashihah.” Syaikh bin Baz (rahimahullah) juga memuji beliau dan menulis kata pengantar pada buku beliau “Innahaa Salafiyyatul-Aqidah wal-Manhaj.”Syaikh Bakr Abu Zaid memuji beliau dalam bukunya “Tahrif an-Nushus min Maa’kath Ahlil-Ahwaa fil-Istidlaal” (hal. 93-94).

Pada Jumadil Akhir 1421H, Syaikh Muhammad Al-Banna menyatakan,”Syaikh Al-Albani adalah Ibnu taimiyyah pada zaman kita, dan Syaikh Ali Hasan al-Halabi adalah Ibnu Qoyyim pada zaman kita yang merupakan murid Syaikh Al-Albani, dan Syaikh Rabi adalah Ibnu Ma`in pada zaman kita karena ilmu beliau tentang rijal.”

Dan Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin dan banyak ulama lainnya memuji SyaikhAli ketika beliau berkunjung ke Mekkah dan Madinah, yang beliau nyatakan dalam ceramahnya “Perjalananku ke Haromain” dan pada pengantar bukunya “At-Ta’rif wat-Tanbi’ah.”

Usaha beliau dalam medan dakwah:

Beliau adalah salah satu pendiri majalah Ash-Shalah, yang diterbitkan di Yordania, sebagai editor dan penulis di majalah tersebut.Beliau adalah salah satu pendiri “Imam Al-Albani Center” untuk penelitian ilmiah dan pelajaran tentang manhaj.Beliau dulu biasa menulis artikel mingguan yang dipublikasi oleh surat kabar Al-Muslimoon, yang diterbitkan di London dan yang dimiliki oleh majalah As-sunnah. Hal ini berlangsung sekitar 2 tahun mulai dari 18 rabi`ul awwal 1417H.

Beliau telah ikut berpartisipasi pada sejumlah konferensi Islam, pelatihan dakwah dan dauroh diseluruh dunia pada berbagai waktu. Seperti : Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, Indonesia, Perancis dan negara lainnya.Beliau diundang oleh berbagai Universitas di Yordania untuk memberi pengajaran dan berpartisipasi dalam konferensi, seperti University of Jordan, Yarmook University, Zaytoonah University, dan lainnya.

Karya beliau dan tahqiq :

 1. `Ilm Usool Al-Bid’ah
 2. Diraasaat `Ilmiyyah fee Saheeh Muslim
 3. Ru’yatun Waaqi’iyyah fil-Manaahij ad-Da’awiyyah
 4. An-Nukat `alaa Nuzhat-in-Nadhar
 5. Ahkaam ash-Shitaa fee as-Sunnah al-Mutahharah
 6. Ahkaam al-`Eidayn fee as-Sunnah al-Mutahharah
 7. At-Ta’aleeqaat al-Athariyyah `alal-Mandhoomah al-Bayqooniyyah
 8. Ad-Da’wah ilaa Allaah baina at-Tajammu’ al-Hizbee wat-Ta’aawun ash-Shar’ee

Tahqiq beliau :

 1. “Miftaah Daar as-Sa’aadah” oleh Imaam Ibn Al-Qayyim [3 jilid]
 2. “At-Ta’aleeqaat ar-Raddiyyah `alaa ar-Rawdat an-Nadiyyah” oleh Al-Albani [3 volumes]
 3. “Al-Baa’ithul-Hatheeth” oleh Ahmad Shaakir [2 jilid]
 4. “Al-Hittah fi Dhikri as-Shihaah as-Sittah” oleh Sideeq Hasan Khaan [1 jilid]
 5. “Ad-Daa wad-Dawaa” oleh Ibn Al-Qayyim [1 jilid]
 6. “Al-Mutawaaree `alaa Abwaab Al-Bukhaaree” oleh Ibn Al-Muneer [1

jilid], dan lainnya. Banyak dari buku-buku beliau telah diterjemahkan ke bahasa lain, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Indonesia, dan lainnya ***.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter