Kisah.web.id

Kisah-kisah teladan dari Nabi dan Rosul, sahabat-sahabat Rosulullah saw, tabi’in, tabi’ut tabi’in, serta imam dan orang-orang sholeh pada akhir jaman yang mengikuti jejak Rosulullah saw. berdasar Al Qur’an dan As Sunnah

Ad Unit (Iklan) BIG

Al Ghazali (450 – 505 H)

 

Kisah.web.id

Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Thos. di Khurasan, l0 mil dari Nisabur Persia pada tahun 450H. Beliau belajar fiqih pada ulama Fiqih Syafi’i yang besar, Imamul Haraini Abul Nfa’ali Al Juwaini (wafat 478 H.) di neseri Nisabur. Persia.


Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah Tinggi Syafi’iyah An Mizhamiyah di Bagdad tahun 484 H.


Imam Ghazali seorang ‘alim besar. Majelis pengajiannya diberi nama oleh orang dengan julukan “Majelis 300 sarban besar”. Beliau selain ahli fiqih juga ahli tasauf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya dalam tasauf ialah Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia Islam.


Dalam fiqih Syafi’i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith, Al Basith tlan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi’iyah.


Imam Ghazali nrengarang kurang lebih 47 buah kitab dari pelbagai ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu fiqih tetapi iuga ilmu usul fiqih, ilmu tasauf, ilmu filsafat, ilmu al Quran dan lain-lain. Imam Ghazali orang begitu luas dan dalam ilmunya, tetapi dalam fikih masih mengikut Imam Syafi’i, apalagi kita ini yang ilmunya boleh dikatakan tidak seberapa kalau dibanding dengan ilmu Imam Ghazali.


Karangan-karangan kitab Imam Ghazali di antaranya


l. Ihya Ulumuddin.

2. Tahafutul Falasifah.

3. Al Iqthisad fil I’tiqad.

4. Al Munqidz Minad Dhalal.

5. Jawahiril Quriin

6. Mizanul ‘Amal.

7. Al Maqshadul Asna fi Ma’an asamil Husna.

8. Faisahlut Thariqah bainal Islam waz Zindiqah.

9. Al Qisthasui Mustaqim.

10. Al Mustazhari.

11. Hujatul Haq.

12. Mufshilul Khilaf.

13. Kimiyaus Sa’adah.

14. Kitabul Basith.

15. Al Wasith.

16. Al Wajiz.

17. Khulasatul Mukhtasar.

l8. Yaqutut Ta’wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid).

19. Al Mushtashfa.

20. At Mankhul.

21. Al Muntahal fi llmil Jidat.

22. Mi’yarul Ulum

23. Al Maqashid.

24. Al Madhanun.

25. Misykatul Anwar.

26. Mahkun Nadhar.

27. Tilbisu lblis.

28. Nashihatul Muluk.

29. Ad Durarul Fakhirah

30. Anisul Wahdah.

31. Al Qurbah llallah.

32. Akhlaqul Abraar.

33. Bidayatul Hidayah.

34. Al Arba’in fi Usuluddin.

35. Adz Zari’yah

36. Al Mabaadi rval Khayaat.

37. Talbisu lblis.

38. Nashihatul Muluk.

39. Syifa’ul ‘Alim.

40. Iljamut ‘Awam.

41. Al Intishar.

42. Al’Ulumuddiniyah.

43. Ar Risalatul Qudsiyah.

44. Itsbatun Nadhar.

45. Al Ma’khadl.

46. Al Qaulul Jamiil.

47. Al Amaali.


Imam Ghazali telah meninggalkan nama dan jasa yang sangat berharga bagi ummat Islam seluruhnya.


Sumber:


Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi’i, karangan KH. Siradjuddin Abbas, Pustaka Tarbiyah, 1994.

Related Posts

Subscribe Our Newsletter